ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਸ ਵਰਕਰ

ਘੰਟੇ: ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 21-28 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ (ਲਚਕੀਲੇ)

ਤਨਖਾਹ: £25,480/ £14ph (£15,288 – £20,384 pro rata ਦੇ ਬਰਾਬਰ)

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਈ

ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਸਥਾਨ: ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ (ਇਸਲਿੰਗਟਨ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਵਕਾਲਤ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਹੁੰਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁਨਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕਾਲਤ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕੇਸਵਰਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਵਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ IT ਹੁਨਰ।

ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ (ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਅਨੁਸੂਚੀ 9, ਭਾਗ 1 ਅਧੀਨ ਛੋਟ)। 1975 ਦੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(2) e ਅਤੇ 1976 ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(2) d ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ CV ਅਤੇ 2 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ Director@maashanti.org ‘ਤੇ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 07904 034278 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।